Statuten

Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1 : De vereniging wordt genoemd : ‘Koor&Stem – Limburg vzw’ afgekort ‘K&S – Limburg vzw’.

Artikel 2 : De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Blookbergstraat 15, 3600 Genk en kan bij beslissing van de Algemene Vergadering overgeplaatst worden naar een andere plaats in de provincie Limburg. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Artikel 3 : De vereniging heeft als doelstellingen:

• Het ondersteunen, stimuleren en uitbouwen van het koorleven in de provincie Limburg door het geven van artistieke, organisatorische en technische begeleidingen, het organiseren van cursussen,de realisatie van projecten en uitwerking van multidisciplinaire initiatieven;
• Het ondersteunen, stimuleren en uitbouwen van initiatieven in de sector vocale muziek;
• Een kwaliteitsbeleid uitbouwen dat erop gericht is op een systematische wijze de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening en ook van haar werking te bepalen, te verbeteren en te controleren.

De vereniging stemt haar werking af op de landelijke organisatie Koor&Stem vzw, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen en werkt mee aan de realisatie van de algemene doelstellingen van Koor&Stem zoals omschreven in de beleidsplannen.

Artikel 4 : De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Leden

Artikel 5 : Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt met als minimum 6 leden. De vereniging bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. De effectieve leden zijn de leden van de Algemene Vergadering. Een effectief lid moet meerderjarig zijn. Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering is onbezoldigd. De effectieve leden betalen een lidmaatschap dat door de Raad van Bestuur jaarlijks wordt vastgesteld met een maximum van €100 per jaar. Elk effectief lid erkent kennis te hebben genomen van de statuten en deze te aanvaarden. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. De toegetreden leden zijn de koren, de koorleden en individuele personen. Deze leden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering

Artikel 6 : Alle koren uit de provincie Limburg die een aansluiting bij de landelijke organisatie Koor&Stem hebben onderschreven, kunnen een kandidatuur voor het lidmaatschap van de Algemene Vergadering van Koor&Stem - Limburg vzw voordragen. Daarnaast kunnen ook deskundigen met betrekking tot het provinciale koorleven deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

Artikel 7 : De kandidaturen voor de Algemene Vergadering worden door het bestuur van het aangesloten koor of door de deskundigen schriftelijk of via e-mail ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voor de aanvaarding van de kandidaten door de Algemene Vergadering is een 2/3de meerderheid vereist. Bij dergelijke stemming is vereist dat de helft van de leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor de samenstelling van de eerste Algemene Vergadering van Koor&Stem – Limburg vzw worden alle kandidaturen van de koren uit de provincie Limburg, die een aansluiting voor 2005 bij de landelijke organisatie Koor&Stem vzw onderschreven, aanvaard.

Artikel 8 : De effectieve leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur. Het effectief lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een effectief lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9 : Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Artikel 10 : De Algemene Vergadering is wettelijk bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de benoeming en uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 11 : Ten minste éénmaal per jaar wordt een statutaire Algemene Vergadering bijeengeroepen op datum, plaats en uur door de Raad van Bestuur te bepalen. Zij moet tevens worden bijeengeroepen wanneer 1/5de der effectieve leden van de Algemene Vergadering dit schriftelijk aanvragen. De Raad van Bestuur kan daarenboven de Algemene Vergadering samenroepen telkens wanneer het belang van de vereniging dit vereist. Alle effectieve leden van de Algemene Vergadering worden voor de Algemene Vergadering opgeroepen namens de Raad van Bestuur, door de voorzitter of drie bestuurders, door middel van een gewone brief of via e-mail, tenminste acht dagen vòòr de vergadering. De agenda wordt in de oproepingsbrief vermeld. De leden van de Algemene Vergadering mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, door middel van een schriftelijke volmacht. Ieder effectief lid mag slechts gevolmachtigde zijn van maximum één ander effectief lid. De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op de plaats aangeduid in het oproepingsbericht. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging waar alle leden en belanghebbende derden inzage kunnen krijgen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren. De fungerende voorzitter of zijn plaatsvervanger duidt de verslaggever aan.

Artikel 12 : Ieder effectief lid beschikt over één stem. In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezigen en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering. Een meerderheid van 2/3de der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een effectief lid. Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien. Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of indien 2/3de van de vergadering anders beslist. De Algemene Vergadering kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, een huishoudelijk reglement opstellen voor de doelmatige werking van de vereniging. Dit reglement kan slechts gewijzigd worden door de Algemene Vergadering na vermelding op de agenda en mits een gewone meerderheid.

Jaarrekeningen

Artikel 13 : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 14 : Jaarlijks wordt, na afsluiting van het boekjaar, door de zorgen van de Raad van Bestuur de jaarrekening opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de eerste Algemene Vergadering van het jaar dat volgt op de afsluiting. Voor de aanvang van ieder boekjaar wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur de begroting opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Raad van Bestuur

Artikel 15 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimaal drie leden van de algemene vergadering, eventueel aangevuld met personen van buiten de organisatie. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering waarbij een meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden aanwezig is. Bij het niet vervullen van deze verplichting wordt een algemene vergadering bijeengeroepen waar de bestuurders worden verkozen met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en dit voor een periode van vier jaar. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat. In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder benoemd door de algemene vergadering. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders eindigt door vrijwillige ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden, door afzetting door de algemene vergadering of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutair minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

Artikel 16 : De Raad van Bestuur is bevoegd voor die materies die haar uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden toegewezen. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de raad. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de notulen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de organisatie.

Artikel 17 : De Raad van Bestuur verdeelt in zijn schoot de bestuursmandaten binnen de Raad van Bestuur.

Ontbinding, vereffening

Artikel 18 : Indien niet meer aan de wettelijke normen voldaan wordt, of indien het maatschappelijk doel niet meer wordt nagestreefd, wordt de organisatie ontbonden. Het ontbindingsbesluit wordt genomen door de Algemene Vergadering die daartoe de beschikkingen van de wet van 2 mei 2002 naleeft en de vereffenaars aanstelt en hun bevoegdheden bepaalt. Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aan, die het vermogen moeten overdragen aan Koor&Stem vzw.

Artikel 19 : De afspraken in verband met de dagelijkse werking van de vereniging worden opgenomen in een huishoudelijk reglement dat wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, is onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van 2 mei 2002 en de wijzigingen hieraan gebracht.

Neergelegd op 06-04-2005 te Tongeren.